Tikslas

Saugus, sveikas, kūrybiškas, brandus mokyklai vaikas. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Uždaviniai:

  • Efektyvus darželio darbo organizavimas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, prieinamumą įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams.
  • Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką dalyvaujant projektinėje veikloje.
  • Modernizuoti edukacinę aplinką.
  • Pedagogių profesinės kompetencijos tobulinimas, asmeninių profesinių savybių įtvirtinimas.
  • Ugdomojo proceso vykdymo nuoseklumo ir suderinamumo siekimas.

Prioritetai

  • Parama ir pagalba vaikui, poreikių ir gebėjimų tenkinimas, ugdymosi motyvacijos skatinimas, taikant naujas technologijas ir aktyvius ugdymosi metodus.
  • Tėvų įtraukimas į įstaigos veiklą.